Begin met zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Cliëntenvertrouwenspersoon

Beroep doen

Externe cliëntenvertrouwenspersoon

Iedereen die zorg ontvangt  kan een beroep doen op een externe cliëntenvertrouwenspersoon. Deze cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van Thuisgenoten, maar is onafhankelijk beschikbaar in het betreffende werkgebied waar u woonachtig bent.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid en/of de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, kan u ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing of bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht.

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de instelling waarvoor hij of zij de cliënt adviseert.

Cliëntvertrouwenspersoon Wmo
Ontvangt u zorg vanuit de Wmo? Dan kun u een beroep doen op onze externe vertrouwenspersoon: Siny Vink. Ze is te bereiken via email: Siny@adrmediator.nl.

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd
U kunt als cliënt op basis van de Wet zorg en dwang een beroep doen op een externe cliëntenvertrouwenspersoon van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR). Lees hieronder meer over de Wzd en wie op basis van de Wzd de vertrouwenspersoon is.

Wet zorg en dwang

Wat houdt die
wet in?

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is, oftewel onvrijwillige zorg, terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is.

De Wet zorg en dwang regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast en de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet kan ook van toepassing zijn op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.
In de Wet zorg en dwang zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij hierover onvrede hebben, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

Wie is de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Tanja Pluimers is uw cliëntenvertrouwenspersoon die door het zorgkantoor aan Thuisgenoten is gekoppeld. Tanja is als cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang werkzaam voor het LSR en is volledig onafhankelijk van Thuisgenoten.

Tanja is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 06 – 15 61 56 19 en via e-mailadres t.pluimers@hetlsr.nl. Mocht u haar niet kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen met het algemene nummer 088 – 20 15 900.

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen?

Bent u niet tevreden over de wijze waarop Thuisgenoten zorg verleent op basis van de Wet zorg en dwang dan horen wij dat graag. Bespreek uw klacht met uw eerste contactpersoon binnen Thuisgenoten. Graag zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Vindt u dat uw klacht niet voldoende is opgelost, dan kunt u – eventueel met ondersteuning vanuit de cliëntenvertrouwenspersoon – een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Thuisgenoten is aangesloten bij de externe klachtencommissie Quasir. Via deze weg kunt u uitsluitend een klacht indienen als het gaat om een klacht met betrekking tot de zorg die wordt verleend vanuit de Wet zorg en dwang.

Contactgegevens

Externe klachtencommissie

Klachtencommissie Wzd/Wvggz t.a.v. ambtelijk secretaris
E-mail: klachtencommissie@quasir.nl
Telefoon: 06 – 82 82 23 58
Post: Postbus 1021, 7940 KA Meppel
Het klachtenreglement van Quasir vindt u hier.

Waar bent u naar op zoek?